Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu to jednostka oświatowa zajmująca się szerokim wachlarzem działań wspomagających dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, wszystkie przedszkola, szkoły i placówki. Działalność MCWE opiera się na trzech filarach:

I FILAR

DIAGNOSTYKA, OPINIOWANIE, ORZEKANIE I TERAPIA

 • Diagnoza trudności edukacyjnych
 • Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji
 • Diagnoza trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
 • Diagnoza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Diagnoza uczniów zdolnych

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w MCWE wydaje:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

Zadania te realizuje zespół pracowników pedagogicznych Poradni w składzie: 7 logopedów, 13 pedagogów, 20 psychologów.

II FILAR

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI I DORADZTWO METODYCZNE MODN

Formy doskonalenia:

 • Szkolenia i warsztaty
 • Konsultacje zespołowe i indywidualne
 • Konferencje przedmiotowo-metodyczne
 • Kursy doskonalące
 • Kursy kwalifikacyjne

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje swoje cele i zadania jako placówka akredytowana. Zadania statutowe MODN realizuje 16 konsultantów i 7 doradców metodycznych oraz 3 specjalistów (kształcenie zawodowe i wspomaganie kadry kierowniczej jednostek oświatowych). Kurator oświaty przygotowuje plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia, w których zatrudnieni zostają doradcy metodyczni wskazani przez organ nadzoru pedagogicznego do pełnienia tej roli.

III FILAR

WSPOMAGANIE EDUKACJI I OŚWIATY W OPOLU

Do zadań placówki doskonalenia i poradni psychologiczno-pedagogicznych należy organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek. MCWE podejmuje następujące działania:

 • Objęcie kompleksowym wsparciem wszystkich przedszkoli i szkół
 • Koordynacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej realizowanej przez specjalistów na etatach wsparcia
 • Rozwinięcie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów w mobilnej formie, przy udziale asystentów
 • Pracownie mobilne i stałe w szkołach
 • Studio nagrań – tworzenie materiałów wideo do pracy i edukacji zdalnej